Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot érintő legfontosabb változások 2017. január 1-től

 

Fogyasztóvédelmi hatóságként közigazgatási hatósági ügyekben kijelölésre került:

- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal),

 

- a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal), (Illetékessége a megye egész területére terjed ki, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el ezeket a feladatokat.)

- a Pest Megyei Kormányhivatal,

- a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).

 Főszabály szerint elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Általános fogyasztóvédelmi hatóság a járási hivatal.

 Ez alól vannak kivételek, így fogyasztóvédelmi hatóságként a miniszter jár el az alábbi esetekben:

- az Európai Gazdasági Térség államainak fogyasztóvédelmi hatóságaival való együttműködés vonatkozásában, a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételek ellenőrzése esetén abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

- a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal - évente felülvizsgálatra kerülő – megállapodás kötése az együttműködésük részletes szabályairól.

- a villamos energia és a fölgázellátás területén: Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző lista frissítése a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és az engedélyesekkel együttműködve, a lista megküldése a villamosenergia-kereskedőnek, aki azt honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi. A felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, az engedélyes által kidolgozott üzletszabályzatról előzetes vélemény kialakítása esetén. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal - évente felülvizsgálatra kerülő – megállapodás kötése az együttműködésük részletes szabályairól.

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabály kapcsán: A Gazdasági Versenyhivatallal és a Magyar Nemzeti Bankkal évente felülvizsgálatra kerülő együttműködési megállapodást kötése.

- a Pálinka Nemzeti Tanáccsal történő együttműködés esetén.

 Fogyasztóvédelmi hatóságként a miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el az alábbi esetekben:

- az állam fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladataiban együttműködés.

- a gazdasági kamarákkal együttműködés az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében.

- a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködés az elektronikus hírközlési piaccal, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, fogyasztókat érintő ügyekben. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlő berendezés, valamint nagyfrekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltő egyéb villamos és elektronikus berendezés forgalomba hozatalának, forgalmazásának megtiltására vonatkozó határozat közlése esetén.

- a távhőszolgáltatás kapcsán: együttműködés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal a távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek betartása vonatkozásában, valamint a távhőszolgáltatás országos, elvi jellegű kérdéseiben. A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője által megküldött távhőszolgáltató üzletszabályzat véleményezése. Az önkormányzat jegyzője által megküldött távhőszolgáltatást érintő képviselő-testületi előterjesztések tervezetének előzetes véleményezése. Együttműködés a távhőszolgáltatóval a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátása kapcsán.

- villamos energia szolgáltatás kapcsán: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködés a lakossági fogyasztók érdekeinek érvényesítése érdekében a vezetékes energetikai rendszerekre vonatkozó jogszabályok alkalmazása, illetve feladatok ellátása során.

 Fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el az alábbi esetekben:

-fogyasztóvédelmi referensi képzést végző vállalkozás tevékenységének bejelentésével kapcsolatos ügyek. Fogyasztóvédelmi jogsértés esetén közérdekű perek indítása, fogyasztóvédelmi bírság befizetése.

- fölgázellátás kapcsán: a vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldött írásbeli igazolásával (árképzés) kapcsolatos ügyek.

- rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan adatszolgáltatás az egyetemes szolgáltató, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

 Fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el az alábbi esetekben:

- szerencsejáték szervezésével kapcsolatos jogsértések.

- fogyasztói csoportokkal kapcsolatos ügyekben, fogyasztóvédelmi referensekkel való kapcsolattartás, fogyasztóvédelmi referensek adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatosan, fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése, békéltető testületekkel nem együttműködő vállalkozásokkal szembeni eljárások.- a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételének megsértése esetén.

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek.

- az elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek.

- távhőszolgáltatással kapcsolatosan: lakossági felhasználók esetében az általános szerződési feltételek ügyfélszolgálaton könnyen hozzáférhető helyen történő kifüggesztése, valamint a felhasználó és a díjfizető kívánságára azt ingyenes rendelkezésre bocsátása szabályának megsértése, távhőt vételezni kívánó új vagy többletteljesítményt igénylő meglevő felhasználási hely tulajdonosának igénybejelentésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén, az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról szóló értesítés szabályainak megsértése esetén, elszámolással, díjfizetéssel, mérőeszköz újrahitelesítésével kapcsolatos ügyekben.

- az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedők ügyfélszolgálatával kapcsolatos ügyek.

-  villamos energia szolgáltatás, fölgázellátás, víziközmű szolgáltatás, hulladékelszállítás esetén az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén

- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, amennyiben nem a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni.

- a gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, kivéve a pénzügyi közvetítőrendszer feladataival és az információs társadalommal kapcsolatos jogsértések.

- a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény alapján a piacfelügyeleti program összegyűjtése, megküldése az Európai Bizottság számára.

- az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos jogsértések esetén.

- a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz biztosított telefonos ügyintézés során a hívás emelt díj mentes megvalósulásával kapcsolatos ügyekben.

 A miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal:

- szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

- fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

- termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

- módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

- támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

- prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

 A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Megyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges.

A fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak és a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

 A miniszter feladatai:

- a több fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

- a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan – a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

- évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

- véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

- szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

- működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

- jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;

- koordinálja a járási hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

- végzi, illetve végezteti a feladatainak és a járási hivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

- gondoskodik a járási hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

- együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;

- az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

- ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

- ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására.

Go to top