Elérhetőségek

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr,
Szent István út 10/A
Telefon:
+36 96 520 217
E-mail:
bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
További... Nyitvatartás


Eljárás


A békéltető testület hatásköre:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 

A békéltető testületi eljárásban

Fogyasztó:

 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet,amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

(megjegyzés: az (EU) 2018/302 rendelet és 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása körében eltérő a fogyasztó fogalma)

Vállalkozás:

Aki a fogyasztókat érintő (vagy érinthető) tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

A békéltető testület eljárása nem terjed ki a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek MNB által felügyelt tevékenységére (pénzügyi szolgáltatási tevékenység); ezekben az ügyekben a Pénzügyi Békéltető Testület bír hatáskörrel.

 

Az eljárás megindítása, folyamata:

A békéltető testület eljárása jogszabályon (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény) valamint az ezt részletező országos eljárási szabályzaton alapul.

A békéltető testületi eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti a békéltető testület hatáskörébe tartozó ügyekben akkor, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan írásbeli bizonyítékkal (pl. tértivevényes levél, e-mail-váltás, jegyzőkönyv, számla, szakvélemény) rendelkezik.

A fogyasztó bármikor visszavonhatja kérelmét.

Az eljárás költségmentes.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, illetőleg az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

2024. január 1. napjától az országban 8 békéltető testület működik. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület jár el Győr-Moson-Sopron Vármegye, Vas Vármegye és Zala Vármegye területén lakó fogyasztók ügyeiben. A testület székhelye és az ügyintézés helye: 9021 Győr, Szent István út 10/A., személyes ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont-egyeztetést követően.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani, mely az alábbi lehetőségek szerint történhet:

 • Levelezési címre, postai úton megküldve ( GYMSM KIK Békéltető Testület  9021 Győr, Szent István út 10/A.)
 • e-mailben (bekelteto.testulet@gymsmkik.hu)
 • bekeltetesgyor.hu honapon lévő online ügyintdítással
 • bekeltetes.hu honlapon lévő online ügyindítással
 • hivatali kapun át: rövid név: GYMSMKIKBT, KRID: 160467115,
 • e-papíron: témacsoport: békéltető testületi ügyek (GYMSMKIKBT), ügytípus: békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (GYMSMKIKBT) címzett: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • a békéltető testület székhelyén (9021 Győr, Szent István út 10/A) borítékban a gyűjtőládába helyezve

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) az illetékes békéltető testület illetőleg az ahelyett a fogyasztó által kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt

h) a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a panaszolt vállalkozással előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az eljárás megindítható az itt található kérelem-nyomtatvány használatával is.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell az itt található meghatalmazást.

A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet - a kérelmező egyidejű értesítésével - a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi.

Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának napja az a nap, amelyen a kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik, hiánypótlásra történő felhívás esetén az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

A békéltető testület elnöke a kérelmet megvizsgálja, ha a kérelem nem felel meg a törvényben előírtaknak, a békéltető testület elnöke a hiány megjelölésével - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - pótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A békéltető testületi eljárások fő szabály szerint Teams-platformon videokonferencia formában (ún. online meghallgatás) kerülnek lebonyolításra. A fogyasztó kérésére a testület személyes meghallgatást tart Zalaegerszegen, Szombathelyen, Győrött, Nagykanizsán, Sopronban. A testület elnöke – a felek egyetértésével - dönthet az eljárás írásban történő lefolytatásáról is, ez esetben a feleknek megjelenniük a testület előtt sem személyesen, sem videokonferencia keretében nem kell.

A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök – amennyiben az eljárást a törvény alapján nem kell megszüntetnie - az eljárás megindulásától számított 60 napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára. Az elnök kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását is. A feleket az eljárásról írásban értesíti.

Az elnök az értesítésben a vállalkozást felszólítja, hogy írásban nyilatkozzon (ún: válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a békéltető testület döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A békéltető testület tagja egyedül jár el. Ha azt bármely fél kéri, akkor a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el. Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el.

A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető, kivéve, ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az eseti alávetésre hivatkozva a kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése ellen tiltakozik.

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A békéltető testület eljárása során az eljáró tanács vagy annak tagja nem adhat tanácsot a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja.

Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A győri békéltető testület eljárásának az összes ügyben mért átlagos időtartama 35 nap.

A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A győri békéltető testület eljárásának az összes ügyben mért átlagos időtartama 35 nap.

A vállalkozás kötelezettségei az eljárásban:

Az eljárásban az e-ügyintézési tv. szerinti elektronikus kapcsolattartás szabályait kell alkalmazni, a vállalkozás a békéltető testület hivatali kapujára (e-papíron) köteles megküldeni az iratokat; az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli,

 • ennek keretében köteles a békéltető testület felhívása szerinti határidőben és tartalommal válasziratát megküldeni a békéltető testület számára
 • a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles; a videokonferencián (online meghallgatáson) a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni; ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online bekapcsolódni meghallgatáson

A vállalkozás a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről köteles értesíteni a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését.

A fenti kötelezettségeket megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, aki fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, amely adók módjára behajtható.

 

Határozatok:

Az elnök az eljárást meghallgatás kitűzése nélkül megszünteti, ha tudomására jut, hogy

a) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt

 • békéltető testület előtt eljárást indítottak,
 • közvetítői eljárást indítottak,
 • per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak,
 • büntető eljárásban a bíróság polgári jogi igény érdemében jogerős ítélettel határozott

b) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési meghagyás kibocsátására került sor,

c) a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű,

d) a kérelem alapján az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására

e) a fogyasztó a hiánypótlási felhívást - az erre nyitva álló határidőben - nem teljesítette.

Az eljáró tanács (tag) az eljárást megszünteti, ha

a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,

b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,

c) az eljárás folytatása lehetetlen,

d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

e) a fenti (a meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetés körébe tartozó) valamely körülmény a tudomására jut.

Ha az eljárás nem kerül megszüntetése, a békéltető testület az eljárás lefolytatása során az alábbi határozatokat hozhatja:

Az eljárás során a tanács elnöke (eljáró tag) egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa)  a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a tv. szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab)  a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

Elutasításról dönt, ha a tanács (tag) a fogyasztó kérelmének a meghallgatást követően azt megalapozatlannak találja.

A békéltető testület határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, az ajánlás, kötelezés hatályon kívül helyezése kérhető a bíróságtól a törvényben meghatározott esetekben.

 

Jogkövetkezmények:

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.

Költségviselés:

A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni kell a békéltető testület működése körében felmerült eljárási költségről - továbbá erre irányuló igény esetén a fogyasztó költségéről - és ezek viseléséről.

A fogyasztó oldalán eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a békéltető testület eljárása igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel - igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.). A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének.

Az eljárási költséget és a fogyasztó költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén a vállalkozás viseli.

A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület - Magyar